הסכם לניהול הליך הגישור

 

הסכם לניהול הליך הגישור 

שנערך ביום ______ ב ______
 בין: ________________________
המיוצג ______________________
בין: ________________________
המיוצג _____________________

 

                                    להלן: הצדדים

ובין
1.  __________________
2.                  __________________       

 להלן: המגשרים

 הואיל ובין בעלי הדין פרץ סכסוך אותו הם מעונינים ליישב בדרך של גישור.

והואיל ובעלי הדין הסכימו להעביר את ישוב הסכסוך ביניהם לאמות גישור המרכז לישוב סכסוכים.

לפיכך הוסכם והותנה כדלקמן:  

               1.                   בעלי הדין מתחייבים לשתף פעולה עם המגשר ולקיים את הליך הגישור בהגינות, בתום לב ולגלות את כל המידע הדרוש, בכדי ליישב את הסכסוך ביניהם בהסכמה.

               2.                   בעלי הדין מתחייבים לאפשר לכל אחד מהצדדים להציג את עמדתו באופן רציף, ללא הפרעות ולהימנע מהרמת קול או משימוש בשמות גנאי ועלבונות.  

               3.                   המגשר מתחייב לנהוג בתום לב, הגינות וניטרליות כדי לסייע לבעלי הדין ליישב את הסכסוך מתוך משא ומתן חופשי.

               4.                   בעלי הדין זכאים להיוועץ בעורכי הדין שלהם או בכל מי שימצאו לנכון בכל שלב משלבי הגישור.

               5.                   המגשר רשאי להציע לבעלי הדין פתרונות לישוב הסכסוך.

               6.                   המגשר איננו מוסמך להכריע או להחליט באשר לסכסוך שבין בעלי הדין.

               7.                   המגשר מצהיר כי איננו תלוי בבעל דין ואינו בעל עניין בנושאי הגישור. 

               8.                   המגשר מתחייב כי לא ייתן בעתיד שירותים מקצועיים למי מבעלי הדין בכל עניין הקשור לסכסוך נושא הגישור ללא הסכמת כל בעלי הדין האחרים.

               9.                   בעלי הדין מתחייבים לא להזמין את המגשר למסור עדות, בכתב או בעל פה, או להציג מסמכים בכל עניין שהועלה, במישרין או בעקיפין, בהליך הגישור.

           10.                   המגשר והצדדים מתחייבים לא לעשות שימוש בדברים ו/או במסמכים שהוצגו או הועלו בהליך הגישור,שאילולי הגישור לא היו מגיעים לידיעתם וכי הסודיות והחיסיון הם מוחלטים למעט גילוי בהתאם לחוק הפלילי.

           11.                   בעלי הדין מסכימים כי אין המגשר אחראי לתוצאות הגישור וכי לא תקום להם עילת תביעה נגד המגשר באם הם לא הגיעו להסכם גישור לישוב הסכסוך או שאינם שבעי רצון מההסדר שהגיעו אליו.

           12.                   הנהלים בהליך הגישור:

                                    א)               המגשר יקבע את מקום ומועד הישיבות.

                                    ב)                המגשר יקבע את נוהל הגישור ככל שלא נקבעו על פי דין.

                                     ג)                המגשר רשאי לנהל תיק מסמכים ולרשום פרוטוקול של ישיבת הגישור.
מסמכים ורשימות כאמור ישמשו את המגשר בלבד, ולא יהיו פתוחים לעיון בעלי הדין.

                                    ד)                המגשר רשאי להתייעץ עם מומחה ולקבל חוות דעת של מומחה.
 

           13.                   שכר הטרחה יעמוד על סך _____ ש"ח בתוספת מע"מ לכל צד ל_____________.

 

ולראיה באו הצדדים על החתום

 

חתימת הצד: _______________                       חתימה הצד:________________

 חתימת ב"כ הצד: ____________                       חתימת ב"כ הצד:_____________

 חתימת  המגשר:_____________                       חתימת המגשר: ______________

 שם הצופה: ________________                       חתימת הצופה:_______________

לפרטים נוספים שלח דוא"ל ל- info@amot-gishur.co.il או  צור קשר