שאלות ותשובות נפוצות

מהו הגישור?

מהו הגישור?

גישור – דרך אלטרנטיבית ליישוב סכסוכים – תהליך בו הצדדים לסכסוך נעזרים, מרצונם בגורם שלישי ניטראלי, אשר יגשר ביניהם ויסייע להם להגיע לפתרון יצירתי ומוסכם.

 הפניה לגישור מהווה חלופה לשימוש בבוררות, או בבתי משפט.

 הגישור מתאים ליישוב סכסוכים הכל תחומי החיים. הגישור הינו שפה שתפיסת עולמה מושתת על האידיאולוגיה שנתן ליישב סכסוכים בדרכי נועם והפתרון המושג בהליך הגישור עונה לאינטרסים של הצדדים.

מה מעניק לך קורס הכשרת מגשרים ?

קורס גישור פותח בפני הלומדים צוער לתרבות שיח עם הזולת תוך התייחסות לצורכיהם האישיים ולצורכי הזולת, מתן כבוד הדדי, בנית אמון ויישוב מחלוקות בדרכי נועם.

הקורס נותן לך האזרח כלים להתמודד עם הקונפליקטים בדרך בונה בכל המישורים – בית - משפחה, בית ספר, עבודה, קהילה וחברה.

הפנמת כלי הגישור והפיכתם לדרך חיים הופכת אותנו לאנשים טובים יותר, קשובים יותר ומבינים יותר. הבנת הזולת אינה אומרת כי אנו מסכימים עמו, אך מתוך הבנה צומח פתרון שמאפשר להמשיך לשמור על יחסים איכותיים ומתמשכים.

מסיים קורס גישור, המעוניין לעסוק בגישור כמקצוע חייב לקבל תעודה המעידה על היותו מגשר הכלול ברשימת המגשרים על פי תקנות הגישור.

 

האם גישור חייב להיות מופנה מבית-המשפט?

לא! אמנם תיקים רבים מופנים ע"י בתי-המשפט לגישור, אך ניתן לפנות לגישור גם באופן עצמאי. באם הסכסוך הסתיים בהסכם ניתן להגישו לבית המשפט, בהסכמת הצדדים, על מנת שיקבל תוקף של פסק דין מחייב גם אם לא הוגשה תביעה. במקרה זה חל סעיף 10 לתקנות בתי המשפט (גישור), התשנ"ג 1993 על פי (תיקון התשס"ב):

 (א) בקשה למתן תוקף של פסק דין להסדר גישור לפי סעיף 79ג(ח) לחוק תוגש בדרך של המרצת פתיחה בידי הצדדים לסכסוך שחתמו על הסדר הגישור או מי מהם.

 (2) בבקשה יפורטו עובדות הסכסוך ופרטי הסדר הגישור, ויצורפו לה הסדר הגישור, ההסכם שנחתם בין הצדדים לסכסוך לבין המגשר ותצהיר לאימות העובדות המשמשות יסוד לבקשה.

(3) בקשה לפי תקנה זו תוגש לבית המשפט שהוא בעל הסמכות הענינית והמקומית לדון בתובענה נושא הסכסוך.

 בתקנה זו, "סכסוך" – מצב שבו קיימת עילה לתביעת זכות.

 

האם הגישור מוכר בחוק?

 בארץ מעוגן הגישור בחקיקה ראשית (חוק בתי המשפט) ובתקנות (תקנת בית המשפט-פישור). הגישור מעוגן בסעיף 79ג' לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ"ד-1984, תקנות בתי המשפט (פישור), התשנ"ג-1993, תקנות בתי המשפט (מינוי מפשר), התשנ"ו-1996, תקנות בתי המשפט (תשס"ס) 2002.

מה תוקפו של הסדר הגישור?

הליך גישור המסתיים בהסכם, בהסכמת הצדדים, יכול לבקשתם, לקבל מבית המשפט תוקף של פסק דין. ביהמ"ש רשאי לזמן את בעלי הדין לבית המשפט כדי שיתנו לו הסבר על הסדר הגישור.

מה מטרת הגישור?

בדרך כלל מגיעים הצדדים לגישור כשהם טעונים רגשית וששים אלי קרב. מטרתו של תהליך הגישור להסב את הדינמיקה השלילית של העימות לשותפות בפתרון הסכסוך, תוך טיפול במהות הסכסוך. הפתרון המושג בגישור הינו WinWin ועונה לצרכי שני הצדדים.

איך מתבצע תהליך הגישור?

 מפגשי הגישור בין בעלי הדין לבין המגשרים מתקיימים במקום נטרלי, המהווה תנאי בסיסי ליצירת  אווירה נינוחה וטובה. במפגש משתתפים הצדדים לסכסוך והמגשרים וכן נתן לצרף את עורכי דינם של הצדדים ואת מי שברצונם בתאום עם המגשר והצד שכנגד. מספר המפגשים מותנה באופי הסכסוך ובמהותו, ובכל מקרה הוא מצומצם.

מפגשי הגישור נערכים, בחלקם,בנוכחות שני בצדדים ובחלקם, בנוכחות כל צד בנפרד.

 

            שלב פתיחה – הצגת הליך הגישור לצדדים

1    שלב השמעת הסכסוך על ידי הצדדים

2    שלב הגדרת הסכסוך

3    שלב זיהוי האינטרסים של  כל אחד מהצדדים

4    שלב העלאת אופציות ואפשרויות  לפתרון על ידי הצדדים

5    שלב הערכת האופציות ובחינת אלטרנטיבות

6    שלב בחירת הפתרון המוסכם וכתיבת ההסכם

מי רשאי לגשר? 

על פי תקנות בתי המשפט (רשימת מגשרים) התשנ"ו-1996 מגשר הינו:

 3א.      (א) מגשר שייכלל ברשימה הוא מי שנתקיימו בו כל אלה:

(1)   עבר קורס הכשרה עיוני ומעשי של הליך הגישור (להלן – הכשרה כללית) של 40 שעות לימוד לפחות או קורס הכשרה בעניני משפחה של 60 שעות לפחות (להלן – הכשרה בעניני משפחה);

(2)   הוא בעל תואר בוגר מאת מוסד מוכר לפי סעיף 9 לחוק המועצה להשכלה גבוהה, התשי"ח-1958, ויש לו חמש שנות נסיון לפחות בתחום עיסוקו המקצועי;

(3)   אם הוא נמנה ברשימת המגשרים בעניני משפחה –

(א)   הוא בעל תואר מוסמך בפסיכולוגיה, בעבודה סוציאלית או בייעוץ חינוכי או בתחום אחר שאישרה הועדה המייעצת, ויש לו נסיון של חמש שנים לפחות בתחום לימודיו, או שהוא רשום בפנקס חברי לשכת עורכי הדין ועסק בעריכת דין חמש שנים לפחות;

(ב)   עבר הכשרה בעניני משפחה, ואם עבר הכשרה כללית – עבר קורס השלמה בעניני משפחה של 20 שעות לימוד לפחות.

כמה זמן נמשך גישור בממוצע?

 משך הליך הגישור מותנה באופי הסכסוך ומורכבותו, ובכל מקרה הינו קצר יחסית. ההליך נמשך כ- 3 עד 10 שעות (1-3 פגישות )ומסתיים תןך כחודש-חודשיים מיום התחלת הגישור. בחלק גדול מהמקרים הגישור מסתיים בישיבה אחת.

האם יש חובה להשתתף בהליך הגישור?

על פי החוק הצדדים לא חייבים להסכים להשתתף בגישור, הם באים לגישור מרצונם החופשי. צדדים שבחרו להגיע לגישורים  יכולים לבחור להפסיק את הליך בכל שלב ושלב עד לרגע חתימת ההסכם.

מה עלות הליך גישור?

תעריף הגישור נקבע לפי שעה או  ישיבה. התעריף נמסר לצדדים מראש. התעריף אינו תלוי בתוצאות הגישור. אינו חלק יחסי או אחוזים מההסכם. עלותו נמוכה יחסית לדרכים חלופיות ליישוב סכסוכים. .

האם חייבים להתפשר?

לא!! גישור אינו פישור. הפשרה היא רק אחת האפשרויות של הליך הגישור. במרבית הגישורים הצדדים, לאחר מו"מ וקיום שלבי הליך הגישור, מגיעים לפתרון יצירתי שעונה לאינטרסים של הצדדים. הפתרון בדרך כלל צופן פני עתיד ומאפשר המשכיות היחסים ושיתוף פעולה. לאור זאת נהוג לראות פתרון גישורי מצב של Win-Win.

האם ניתן לבטל הסכם לאחר חתימתו?

 לא!  ניתן להפסיק גישור בכל שלב עד לשלב חתימת ההסכם. ברגע שנחתם הסכם דינו ככל הסכם. אם ההסכם מוגש לבית המשפט בהסכמת הצדדים לקבלת תוקף של פסק דין  יש צורך לשנותו בדרכים משפטיות על פי החוק.  

האם ניתן להשתמש במידע שהתקבל בגישור?

 על פי תקנות הגישור ההליך הינו סודי וחסוי.

 סודי
 כל מידע  שעולה בהליך הגישור הינו סודי ולא יעשה בו כל שימוש לא על ידי המגשר ולא על ידי הצדדים, לרבות דיווח למי מהצדדים, רשויות או כל גוף או אדם אחר, אלא אם קיבל את הסכמת הצדדים.

 חסוי
 לא ניתן להעיד את המגשרים על מה שהיה בגישור בביהמ"ש במידה והגישור לא הסתיים בהסכם.

אין רושמים פרוטוקולים במהלך הליך הגישור ואם רושמים הערות אין להראותם למי מהצדדים או כל גוף או אדם אחר.
אין להשתמש בחומר שהוצג לראשונה בגישור בביהמ"ש במידה והליך לא הסתיים בהסכם.
המגבלות לעיל באות לאפשר לצדדים להתבטא באופן חופשי מתוך אמון במגשרים ובהליך עצמו.

מה קורה אם הגישור נכשל?

 ניתן להפסיק גישור בכל שלב עד לשלב חתימת ההסכם. הגישור אינו חוסם בפני הצדדים את הדרך לבוררות או משפט- או כל הליך אחר במידה וההליך נכשל. אם הליך הגישור מסתיים ללא הסדר גישור, המגשר נדרש לדווח על כך לביהמ"ש ללא פירוט הסיבה לכשלון ההליך. הצדדים יחזרו לביהמ"ש להמשך ניהול ההליך המשפטי במועד שנקבע מראש.

 אני רוצה להיות מגשר מה עלי לעשות ?

עליך לעבור קורס גישור בסיסי במסגרת מרכז גישור להכשרת מגשרים, המאושר על ידי ועדת גדות, הועדה המיעצת שליד בתי המשפט. אמות גישור מוסמכת להכשיר מגשרים ובעלת נסיון רב . לפרטים צור קשר.

סימתי קורס גישור, מה עלי לעשות לקבלת תיקי גישור ?

 תיקי גישור מופנים למגשרים המופיעים ברשימת המגשרים של בתי המשפט. כדי להיות כלול ברשימת המגשרים של ביהמ"ש יש למלא טופס הגשת מועמדות להיכלל ברשימת המגשרים יש לשלחו ב- 2 עותקים בליווי תעודות ולשלוח ל:
עו"ד שלומית מנור
הנהלת בתי המשפט
רח' כנפי נשרים 22
ירושלים 95464
טלפון: 02-6556761

עברתי קורס גישור בסיסי ואני רוצה להשתתף בהתנסות מודרכת בגישור (פרקטיקום)?

על פי תקנות הגישור, המגשר אינו נדרש להתמחות באופן מעשי בגישור. יחד עם זאת, קשה להיות מגשר ללא התנסות מעשית בגישור בהנחית מנחה מנוסה. מרכזי גישור באופן עצמאי או בשיתוף עם המרכז הארצי לגישור במשרד המשפטים, מקיימים קורסי התנסות מודרכת בגישור בביהמ"ש לתביעות קטנות או ביה"ד לעבודה. הקורס הוא בן 15 מפגשים כל מפגש בן 5 שעות.

אמות גישור משתתפת בתוכניות התנסות מודרכת בגישור, בשיתוף עם המרכז הארצי לגישור במשרד המשפטים, לפרטים צור קשר.

 מה הם יתרונות הגישור ?

הגישור טומן בחובו יתרונות רבים ביניהם ניתן למנות:

 • הגישור הינו הליך רצוני ועל כן הצדדים לגישור שולטים בהליך, שולטים בזמן, בהוצאות, בתוצאות ובחשיפה.

 • ישור מטפל במהות הסכסוך ולא רק בתביעה.

 • צורת ההידברות מכבדת את הזולת.

 • הגישור מביא לשיפור מערכת היחסים בין הצדדים.

 • בגישור נשמר המוניטין ושמם הטוב של הצדדים.

 • הפתרון לסכסוך נבחר על ידי הצדדים ולכן ההסתברות למימושו גדלה.

 מהם חסרונות הגישור ? 

 • ההליך וולונטרי ולכן הצדדים לא מחויבים לו.

 • אין בטחון שהצדדים יסיימו את ההליך.

 • פחד מפרייריות.

 • תהליך המושפע מאיכות ומיומנות המגשרים.

 • תהליך המושפע מאישיות הצדדים.

 • לא כל הנושאים מתאימים לגישור.

מה מייחד גישור מבוררות ומשפט ?

 השונות בין הדרכים ליישוב סכסוכים

 

גישור

בוררות

משפט

כניסה להליך

וולונטרי

תחילתו וולונטרי/סופו כפוי

כפוי

השארות בהליך

וולונטרי

כפוי

כפוי

שליטה בהליך

הצדדים והמגשר

הבורר/עפ"י חוק

השופט/עפ"י חוק

זמן

עבר/הווה עם ראיה לעתיד

עבר

עבר

נקודות התייחסות

אינטרסים, מערכת היחסים ועובדות

עובדות

עובדות וחוק

מטרה

מציאת פתרון משותף העונה על האינטרסים של הצדדים

הכרעה בין הצדדים בשאלת החבות או הזכות

הכרעה בין הצדדים בשאלת החבות או הזכות

תוצאות ההליך

זה נהנה וזה לא חסר Win-Win

החלטת הבורר מנצח/מפסיד
Win-Lose

החלטת השופט
Win-Lose

השלכות ההליך

מותאם לכל מקרה

מותאם לכל מקרה

תקדים

מידת סודיות

סודי וחסוי

חסיון חלקי

פומבי

זכות ערעור

אין צורך בערעור חוק חוזים תרופות לביטול  הסכם הגישור

אין זכות ערעור, אלא פסילת ההליך באמצעות בימ"ש

 

זכות ערעור לערכאה משפטית גבוהה יותר

 מהם תפקידי המגשר ? 

מטרת על- לביא את הצדדים ליישוב הסכסוך בדרך של הסכמה והבנה

 •  לחולל את הליך יישוב הסכסוך בתום לב ושמירה על ניטרליות.

 • נהל את ההליך

 • לבנות אמון, ליצור אוירה נינוחה

 • לשמור על הוגנות של ההליך

 • להקשיב לצדדים ו"לתרגם" את תחושותיהם ורגשותיהם לאינטרסים

 • לזהות אינטרסים גלויים וסמויים

 • לקבוע את "סדר היום" בשיתוף עם הצדדים

 • להשתמש באסטרטגיות וטכניקות למציאת פתרונות יצירתיים שיביאו את הצדדים לידי הסכמה

 • לבחון עם הצדדים את ריאליות הפתרונות

 • לנסח את ההסכם ליישוב הסכסוך

 • להודיע לביהמ"ש על תוצאות ההליך

 

המגשר כן -  מנהל, מסייע, מקשיב, אוסף מידע, מפקח על מעבר המידע, מתרגם, מגדיר, בוחן, מסכם, מזהה, מעודד ומחזק.

 המגשר לא -  מפריע, כופה, פוגע, מכתיב, מתערב, מפלה, מייעץ, שופט או בורר.

 אני צד לסכסוך, מה עלי לעשות לפני פגישת הגישור ?

 •  להבין את התהליך

 • לא לנסות לשכנע את המגשר ולא את הצד שכנגד

 • לחשוב על האינטרסים שלך ועל האינטרסים של הצד שכנגד

 • להקשיב לצד השני

 • להיות חד משמעי, ברור ומכבד את השני כאשר הנך מדבר

 • להיות גמיש בהתייחסות לפתרונות

 • לחשוב על האלטרנטיבות

 • להיות מוכן להתפשר

 • להיות פתוח להצעות

 • להבין שהראיה "שלי" לא בהכרח הכי נכונה, הכי שימושית, הכי משמעותית.